PAR MUMS

Mūsu vīzija:

Mēs ticam tiesiskai valstij un sabiedrībai, kurā valda paļāvība tiesībsargājošo iestāžu darbam. Mūsu vīzija ir par efektīvu un profesionālu izmeklēšanas procesu norisi Latvijā, kas stiprina pilsoņu uzticību tiesiskai valsts iekārtai un preventīvi novērš turpmāku noziedzīgu nodarījumu īstenošanu.

Mūsu mērķi:

 1. Stiprināt sabiedrības uzticību tiesībsargājošo institūciju darbam;
 2. Stiprināt tiesiskuma izpratni sabiedrībā;
 3. Veicināt sabiedrības izpratni par problēmām, kas rodas tiesībsargājošo institūciju darbā un šo problēmu iespējamiem risinājumiem;
 4. Veicināt sabiedrības, indivīda un tiesībsargājošo institūciju savstarpējo komunikāciju;
 5. Atbalstīt un iniciēt starptautisku pieredzes apmaiņu un ārvalstu ekspertu piesaisti Latvijas tiesībsargājošo institūciju darbā.

Pamatvērtības:

Atklātība, atbildība, drosme un taisnīgums.

Darbības principi:

 1. Mēs veidosim ciešu sadarbību ar visām personām un grupām, ar peļņas un bezpeļņas sabiedrībām un organizācijām, kā arī ar starptautiskām organizācijām, kuru darbības principi sakrīt ar mūsu vīziju un/ vai kuras veicinātu mūsu mērķu sasniegšanu;
 2. Savā darbā mēs būsim atklāti, neatlaidīgi, objektīvi un atbildīgi;
 3. Mūsu pausto viedokļu un nostājas pamatā būs objektīva un kritiska informācijas analīze atbilstoši augstākajiem pētniecības standartiem;
 4. Mēs cienīsim un veicināsim tiesiskuma izpratni sabiedrībā;
 5. Mēs atbalstīsim iniciatīvas, kas nodrošina mūsu mērķu sasniegšanu un veicina uz profesionalitāti un efektivitāti vērstas sistēmiskas izmaiņas tiesībsargājošo institūciju darbā;
 6. Mēs iestāsimies par tiesībsargājošo institūciju un to pārraugošo amatpersonu aktīvu rīcību tiesiskuma veicināšanā un nodrošināšanā valstī.